The Ardaas in Romanised English

For Young Khalsa
AKJ UK

Ik Oankaar

Siri Vaaheguroo jee kee Fateh.

Siri Bhaugautee jee Sahaaee. Vaar Siri Baughautee jee kee. Paatshaahee Dasvee.

Pritham Bhaugautee Simar Kai, Gur Nanak Lai Dhiaai. Fir, Angad Gur, Tai Amar Daas, Raam Daasai Hoai Sahai. Arjan, Har-Gobind noy Simareeai, Siri Har-Rai. Siri Har-Krishan Dhiaaeeai, Jis Dithai, Sabh Dukh Jai. Teg-Bahadur Simareeai, Ghar Nau Nidh Aavai Dhai, Sab Thaai Hoi Sahaai. Dasvai Paatshah, Sahib Siri Guru Gobind Singh Jee, Sab Thaai Hoi Sahaai. Dasaa Paatshaaheea Dee Joat, Sahib Siri Guru Granth Sahib Jee Dai Paath da Dhiaan Dhar kai, Khalsa Jee Sahib, Bolo Jee…. Vaahegurooo!

Panjaa Piaaria, Chauhaa Sahib Zaadiaa, Chaaleea Muktia - Hathia, Japeea, Tapeea - Naam Japia, Vand kai Shakia, Daig Chalay, Taig Vahaai, Daikh kai Andith Keetaa - Tinaa Piaariaa, Sachiaariaa, dee Kamaaee da Dhiaan Dhar kai, Khalsa Jee Sahib, Bolo Jee…. Vaahegurooo!

Jinaa Singhaa Singhneeaa nai Dharam Haith Sees Ditai, Bandh Bandh Katai, Khopreeaa Lahaeeaa, Charkhareeaa Tai Charhai, Tan Aareeaa Naal Charay Gai, Gurdwaraiaa dee Saiva Layee Kurbaneeaa Kiteeaa, Dharam Nayhee Haariaa, Sikhee Kaisaa-Suaasaa Naal Nibhaahee, Tinaa dee Kamaaee daa Dhiaan Dhar kai, Khalsa Jee Sahib, Bolo Jee…. Vaahegurooo!

Panjaa Takhataa Atai Sarbat Gurdwaaraiaa daa Dhiaan Dhar kai, Khalsa Jee Sahib, Bolo Jee…. Vaahegurooo!

Priythamai Sarbat Khalsa Jee kee Ardaas Hai Jee. Sarbat Khalsai Jee Ko Vaaheguroo, Vaaheguroo, Vaaheguroo Naam Suaas-Suaas Chit Aavai. Chit Aavan kaa Sadkaa Sarab Sukh Hovai. Jahaa Jahaa Khalsa Jee Sahib, Tahaa Tahaa, Rashiaa Rayat - Daigh Taigh Fateh! Panth kee Jeet! Siri Sahib Jee Sahaai! Khalsai Jee kai Boal Baalai! Bolo Jee….Vaahegurooo!

Sikhaa noo Sikhee Daan, Kais Daan, Rehat Daan, Bibaik Daan, Visaah Daan, Bharosaa Daan, Danaa Sir Daan - Naam Daan! Siri Amritsar Sahib Jee dai Darshan Ishnaan. Chaukeeaa, Chandai, Bungai - Jugo Jug Atal. Dharam kaa Jaikaar! Bolo Jee ….Vaahegurooo!

Sikhaa daa Man Neeva, Mat Uchee, Mat Pat kaa Raakha Aap Vaaheguroo. Hai Akaal Purakh - Aapnai Panth dai Sadaa Sahaaee Dataar Jeeo! Siri Nankaana Sahib tai Hor Gurdwarai Gurdhama, Jinaa Panth toa Vichorai Gai Hai, Khulai Darshan Deedar, Saivaa, Sambhaal daa Daan, Khalsai Jee noo Bakhashnaa. 

Hai Ni-maaniaa dai Maan, Ni-dhaania dai Dhaan, Ni-oatiaa dai Oat, Sachai Pitaa Vaaheguroo! [Free Speech Here]

Akhar Vaada Ghataa, Bhul Chuk Maaf Karna Jee. Sarbat dai Kaaraj Raas Karnai Jee. Sayee Piaarai Mail, Jinaa Miliaa Tera Naam Chit Aavai, Nanak Naam Charhdee Kalaa! Terai Bhaanai Sarbat daa Bhalaa! [Bow down]

Bolaaaai So Nihaaaaaaal! Saaaaat Siri Akaaaal! [Bow down and Stand again]

Vaaheguroo jee kaa Khaalsaa. Vaaheguroo jee kee Fateh. 


This site and organization has allegiance to Sri Akal Takht Sahib.